Jimbere

Kirundi French English
UBURIMYI

« Amahinguriro y’icayi yokwongerekana, ico gisata cotera imbere »

Mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene hoduzwa umwimbu w’icayi kandi c’akanovera n’igiciro caco kidasigaye inyuma, amashirahamwe, rimwe riraba ibijanye n’icayi mu Burundi « OTB » hamwe n’iry’ubudandaji bw’icayi c’Afirika y’ubuseruko EATTA, yarakiriye kuva kuri uwu wa 20  gushika ku wa 22 Mukakaro 2022, i Bujumbura mu Burundi ihuriro rigira 5 n’ihayanishwa n’ibihingugwa n’abahinga bakorera mu gisata c’icayi muri Afirika.

Dr Déo Guide Rurema, umushikiranganji w’uburimyi, ubworozi n’ibidukikije, avuga ko ari akaryo keza ko abakorera mu gisata c’icayi mu karere, baba abarimyi, abagihingura n’abakidandaza bahura bakaganira ku ntambamyi bahura, bagahanahana ivyiyumviro ku vyokorwa, bakanaronderera hamwe isoko ryiyaguye mu makungu.

Iryo huriro ryari rifise icivugo kigira giti: « Gutunganya kubwa kazoza urudandazwa rurama rw’igitegwa c’icayi ». Ibihugu 11 vyo kw’isi vyari vyitabiriye iryo huriro ryariko rirabera mu bigo vy’ihoteri Club du Lac Tanganyika. Mu vyo barabiye hamwe hari: kuduza umwimbu w’icayi c’akanovera. Mu myaka itanu iheze vyagaragaye ko cagiye kiratituka. Ikindi n’ingene bogiha igiciro gifadika kugira umurimyi ahatorere akoyoko, nk’uko bivugwa na Arthur D. Sewe ayoboye ishirahamwe EATTA.

Mu Burundi igisata c’icayi cifashe gute?

Dr Déo Guide Rurema avuga ko igiterwa c’icayi kiza mu kibanza ca kabiri mu biterwa bishoka hanze. Ku mwaka haboneka umwimbu ugera ku matoni 12.000. Icayi cinzija amafaranga mvamakungu ku rugero rw’ibice 20% kandi gitunze ingo zirenga 52.000 zishora amababi yaco. Kiratuma n’abantu baba iruhande y’amahinguriro yaco baharonka akazi.

Mu kugwiza umwimbu w’ico giterwa, hari ibikorwa biriko birakorwa nk’uko Déogratias Nduwimana Umuyobozi Mukuru w’ikigo OTB abimenyesha: «Tuguma dutera imivyaro mishasha y’icayi twongera dusubiriza icayi gishaje. Turaronsa ifumbire abarimyi kugira tuborohereze mu bikorwa vyabo. Twaraguye akarere ko kukirimamwo aho Reta y’Uburundi yatanze amahegitari 200 i Matana mu ntara ya Bururi, n’ayandi 150 i Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Kandi, amahegitari 110 y’icayi mu Burundi yaranaguwe. »

 Emmanuel Ndayiziga umuyobozi ajejwe ubudandaji muri OTB, avuga ko icayi c’Uburundi cifashe neza, kuko mu vyerekeye akanovera ari ica kabiri muri Afirika. Agira ati: «Ako kanovera kaboneka kubera inguvu Reta ishiramwo: harakoreshwa ubuhinga bushasha bw’uburimyi, harashigikirwa mu buryo no mu bikoresho amakoperative, haranaguwe ibikoresho vyo mu mahinguriro y’icayi, n’abikorera ivyabo bahamagarirwa gushira imitahe muri ico gisata. »

Amahinguriro ntaraba menshi…

Mu Burundi hari amahinguriro 5 ya OTB na 2 y’abikorera utwabo. Emmanuel Ndayiziga avuga ko kuba umwimbu baronka utaragera ku rugero bashaka biva no kuba amahinguriro ahari atari menshi. Mbere anamenyesha ko OTB iriko irubaka irindi hinguriro rigira 6 ry’i Matana kugira ryongereze umwimbu. Ihangiro akaba ari ukurenza amatoni 20.000 ku mwaka no kuduza agahembo ku barimyi.

Uyo muyobozi ajejwe ubudandaji muri OTB, akishimira ko hariho abarimyi bashasha bafise amahinguriro nka Lovimax na Protem baje gukora kugira baje hamwe na OTB mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, hanyuma uje kw’isoko mpuzamakungu . Ariko kandi avunira akagohe abikorera ivyabo ko batoza baje gushinga amahinguriro kugira bagure umwimbu w’abarimyi gusa. Ahubwo nabo bogira imirima y’icayi y’akarorero kugira bagire uruhara mu guteza imbere icayi c’i Burundi mu makungu.

Mu vyo abakorera mu gisata c’icayi mu Burundi bungukiye muri iryo huriro rigira gatanu, nuko bashoboye kwicarana n’abarimyi, ab’amahinguriro n’abadandaza icayi bo mu bindi bihugu birenga 11 vyo kw’isi baraganira uburyo bagiye gukorana bishemeye, bararahuranirako ubumenyi bongera baravugana uburyo boshobora kuza barahanahana ibidandazwa n’ibikoresho batibagiye gukomeza ubucuti mu bijanye n’ubudandaji, nk’uko bivugwa na Emmanuel Ndayiziga

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top