Jimbere

Kirundi French English
UKUBANA

Urukundo n’urwanko kubera imirima y’imiceri yo ku ruzi Mpanda

Murengeza ni agacimbiri kamwe muri twinshi tugize komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza. Abantu bamwebamwe baho babonye umuceri wamuje amaganya n’agahinda birabuzura. Mariya Goreti ari mu baheruka kurenganywa biturutse kw’iyera ry’umuceri.

Iyo ushitse muri ivyo bi yaya, ugasanga hasa n’ubugararwa ubanza gutangara. Abantu baba bahari ntushoka umenya abo ari bo, canke ngo utandukanye ibitsina vyabo canke imyaka bafise. Ubarabiye kure ubona ubuhiri mu kirere bwisubiriza mu gukubita ibirundo vy’ivyatsi vyumye ugahakwa kuyoberwa n’ivyo ari vyo.

Uko utera wegereza vya birundo vy’ubwatsi bwumye, usanga ahubwo ari ivyatsi vy’umuceri weze kandi wumye wegeranirijwe hamwe. Ubwo bwatsi usanga bwaranoze hamwe buri mugucika ishingwe kubera amahiri y’aba bantu , aho twatangaye dusanze bari abagore gusa. Uravye inguvu bakoresha mu gukubita ivyo birundo vyaragaragara neza ko bataza kubisiga amahoro. Umwe muri bo asa n’uko ari we akuze ati: “Ni mwo kimwe, aha tubireka ari uko binoze neza canke na vyo bigende bituvunaguye”.

Uwo na we si uwundi ni Mariya Goreti Hakizimana, umugore mugufi aboneka ko ahumuye umuravye mu maso. We na bagenziwe bariko baratora imicaca y’umuceri yasigaye. Mu bisanzwe umurima wari uw’umudandaza akomeye cane kandi ibikorwa vy’ugukubita umuceri n’ukuwugosora vyaheze kera. Aba bagore batatu baje kurondera imisigazwa yanse kuva muri ivyo vyatsi bene umuceri bakibikubita. Ariko vyoba vyagenze gute ngo uwo mupfasoni yisange mu bintu nk’ivyo?

Intuntu iturutse ku muceri

Mu myaka 11 iheze, Mariya Goreti yari umwigeme mwiza w’imyaka 24. Yari afise ivyipfuzo n’indoto nyinshi ariko zisanzwe kandi zishoboka kuko yibaza ko ari ibisanzwe kuzishikako kuko yarasanzwe ari umudandaza. Inyuma yaho gato yamenyanye n’umusore yitwa Mariko (Iri zina ryarahinduwe kumvo z’umutekano),ubuzima buca bufata iyindi ntumbero.

Iyo nkumi n’uwo musore bari bamaze guhura nka rimwe canke kabiri , bakaramukanya ibisanzwe kandi bose bubahana. Ku gacimbiri ka Murengeza, muri komine Mpanda, Mariko arazwi cane kubera yuko se wiwe afise amatongo manini cane.

Goreti we aturuka i Gitega ariko kuva akiri muto akaba yaba kwa sewabo muri ako gacimbiri nyene, ntiyigera yiyumvira ko umunsi umwe azotinda akamenyana n’uwo muhungu ahagurutse kandi yisiga ibimota neza aho aciye hose akagenda aratamirana. Umunsi uri izina rero wa muhungu yaraje kubwira Goreti ko amukunda kandi ko se wiwe ahejeje kumugabira umurima munini cane wo kurimamwo umuceri bigaragara ko atakigoyi bazigera bagira.

I Bubaza ubugabo bw’umuhungu bubonekera ku bwinshi bw’ihegitari z’imirima y’umuceri afise kuko arizo umuntu ashobora kwikorako iyo hagize ikimugora. Goreti ati: “Naciye ndamwiyegurira wese kuko navuga nti naho nosama inda , Mariko azoba ashoboye kumpa ivyankenerwa canke ivyo umwana wanje azoshaka”. Noneho mu nyuma iryavuzwe rirataha, Goreti aca arasama imbanyi.
Amaze kumenyako yibugenze akibibwira Mariko, yaciye amusaba ko bogira ubugeni bakabana akaramata. Mu mwaka wa 2006 ni ho bubaka urwabo, ikibondo cabo ca mbere kivukira mu rugo rurimwo urukundo ntangere aho Goreti yaraba ivyo muhira vyose umugabo na we akaja kurondera amahera yo gutunga umuryango, haba mu gucuruza umuceri canke ibindi. Goreti ati:  “Ico gihe sinahagarika umutima ngo atashe mw’ijoro rikuze kuko narinzi ko ari umugabo kandi abifitiye uburenganzira”.

Intango y’amagorwa

Kuva mu 2006 gushika mu 2012, bari bamaze kwibaruka abana 6. Goreti agira ati: “Mu 2010 ku ruvyaro rugira 4 wa mugabo yari amaze guhinduka cane rwose. Yari asigaye aguma ashwana, ashavura ku kantu gato kose kabaye, ariko ubwa mbere si ko yari ameze”. Goreti ariko aravuga ayo majambo yaciye yicurikira yerekeza amaso mu bugararwa bw’uyo mwonga wuzuyemwo ivyatsi vyumye gusa.
Haheze akanya ariruhutsa agira ati: “ Sinari bwigere nemera ivyo abantu bavuga ko agendana n’uwundi mugore, navyemeye hagati na hagati mu 2012 aho nagiye mbona aza agatora utuntu twiwe twose akaja kubana n’uwo wundi mugore nanje nsigara nifumbereje”. Imbere y’ivyo umugabo yari yaragerageje kumukubita rwose ngo ate urugo yomoke ariko Goreti vyaranse yuko ata abana .

Uwo munsi rero ni ho yigira: “Naho nari nagerageje kumwinginga harimwo n’amarira y’abana yararahiye ararengwa ko adashobora kumarana ubuzima bwiwe bwose n’agakecuru gashaje nkanje.” Kukaba nkako inyuma y’imvyaro indwi, Mariya Goreti yaza yatanguye gutakaza ubuto yari afise kera. Kubera amahera Mariko na we yakura mu muceri ntiyigeze abura umuhabara bayanezeregwanamwo.
Mbere mu kumukora kw’itama, Mariko yaciye yubaka inzu ku rya kane rya Murengeza kugira abana biwe baze baraza kumuraba bitagoranye. Goreti ati ico nticari kibi ariko vyamaze umwanya urume rumara kuko uwo mugore amaze kuvyara yaciye atangura kubuza abo bana gusubira guhonyorayo.

Ivyo nakoze vyose nariko nihora ubusa

Amaze kubona yuko abaye intabwa, nta kundi yari bugire yaciye avuvudikira umuryango w’umugabo wiwe. Ariko uwo muryango nta co washoboye kumumarira muri izo ngorane: “Mbere baciye bashigikira ingendo y’umugabo wanje”. Hageze kwitura umukuru w’umutumba na we nyene yagumye ahigimanga ntiyigeze afata ingingo itomoye. “Yari yararonse akanya gakwiye ko kuganira n’uwo yahoze ari umugabo wanje, hanyuma aramuha n’igiturire. Nanje naho vyari bimeze uko nabwirizwa kwitura uwo mutegetsi nyene ngo ndabe yuko yontunganiriza.”

Uwo mugabo avyumvise yaciye atungwa n’ayo yameze hamwe n’uwo mugore wa kabiri baja kuba i Bujumbura hamwe barya ayo mahera yaheruka gukura mw’iyera ry’umuceri. Yagiye amusigiye intano zitanu azokwama agaburira abana wenyene kandi ata n’ico yirengeje. Goreti agahinda kari mu kumwegura aha avuga ati: “Ubu baragarutse ngaha, umugore afise umutahe munini yahawe n’umugabo urudandazwa rwiwe rutera imbere ningoga. Je nibaza ko boba baratanze igiturire mw’ikomine kuko ntamutegetsi n’umwe abakomakoma.”

Iyo ntabwa Goreti, yagowe akiri muto ku myaka 35 gusa ariko umenga arenza 50 nta yandi mikoro afise kiretse kuja gusuragura ibisigazwa vy’umuceri, Nta bwo abinezererewe ariko nta kundi ari bubigire. Mariko wewe yirirwa arinywera inzoga I Murengeza ata co yinona ari kumwe n’umugore wiwe w’inkundwakazi hamwe n’ikibondo cabo kidoshe. Ntankeka ko uwomubaza ati ni igiki kiguteye akanyamuneza yokwishura ati: “Ni umuceri”.

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top