Jimbere

Kirundi French English
UKUBANA

I Bubanza, umuceri n’abapfasoni ntibibanye neza

Abajejewe intwaro ntibakigira ayo bacira n’ayo bamira ku kibazo c’uguharika. Hari igihe usanga ari umugore w’intabwa ariko arondeza umugabo wiwe,canke ugasanga n’umugore agira kabiri yahenzwe asaba ubutegetsi guhabwa ico afungura. Imvo n’imvano y’izo ntureka ikaba ari igiterwa c’umuceri…

Twashitse i Gihanga hashushe cane gushika aho twinjiye aho Bazirutwabo Redepfunsi umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy’intwaro n’imibano akorera n’udushati twatose. Na we nyene twasanze agatuguta kamuca irya n’ino, ariko we ntihari kubera ingero z’ubushuhe zaza zigeze kuri 35 kuko nk’uko avyivugira ni umunyagihanga kavukire arahamenyereye cane, ariko ni kubera yaza yamaze kubona abapfasoni bashika 4 hakiri isaha zine bari bamaze gutonda bashaka ko abumviriza. Ingorane bari bafise bose ni ukwitwarira abagabo babo.

Ubwo bushuhe ni yo nkwezi y’amarere. Nsengiyumva avuga ko umugabo w’umunyabubanza yiyemera akaba ari umurimyi w’umuceri, arongora abagore bahakwa kungana n’intete z’umuceri yimbura. Yaciye agirako atubwira uburorero bw’amazina y’abagabo bafatwa nk’impfizi za komine: Nkeshimana afise abagore 4, Barutazaro afise 5 kandi umuhungu wiwe aza ageze kuri 3. Umugabo w’intungane ngaha agumana abagore babiri canke batatu gusa nka we. Nsengiyumva ati: “Abagore bo ngaha ntibagoye na gato. Ufise ibihumbi icumi na bitanu gusa, umugore aca aba uwiwawe. Upfa kumurihira gusa akazu k’ibihumbi bitanu ku kwezi akaronka aho akika umusaya ibindi bisigara bizoza biravana n’ingene umuceri weze.”

Sindayihebura Bonifasi, umunyamabanga wa komine yatubwiye ati iyo umuceri weze abagabo umenga bafashwe n’intezi kuko baba bafise umwanya n’amafaranga. Abagabo batari bake bejeje umuceri baca bajana abahabara babo mu yandi makomine agize intara ya Bubanza kugira ngo birinde insaku n’uko abagore babo b’ukuri babimenya. Ariko kenshi abagore babo baratinda bakamenya yuko baharitswe.

Muri ubwo buzima ingorane zama ku munwa nk’amangati

Abakurambere bati: “Vyitera imanza yabiriye abagore babiri”. Hama haza kwitwara abagore batari munsi ya 10 ku munsi. Umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy’intwaro n’imibano ati: “Twama dufise n’imiburiburi abakenyezi 5 batwitura buri munsi baje kutubwira ko abagabo babo bomokanye n’abandi bagore batazi”.
Mu kigo kijejwe iterambere ry’ingo n’imiryango , uwukirongoye Ngendandumwe Razaro hamwe n’abaremeshakiyago ntibahengeshanya gufasha abo bakenyezi baba bashikiwe n’ivyo vyago mu kubarangira aho baja kwitwara mu nzego zibijejwe.

Pirisika Ihabose ni umuremeshakiyago: “Ntibababazi iyo bata umutwe. Duca dukorana n’inzego z’umutekano kugira turabe yuko dushobora gufata abo bagabo bataye ingo zabo tukabashira imbere y’ubutungane”.

Ngendandumwe Razaro arongera ko ati hari igihe uza ubona haje kwitwara abo bagore b’abahabara: “Iyo amafaranga avuye mu muceri agabanutse canke aheze, ba bagabo baca basubira ku bagore babo bambere ugasanga akenshi basigiye inda ba bahabara.” Ikibabaje ni uko kubera bataba barandikanywe imbere y’amategeko, ntibigera batunganirizwa.

Ngendandumwe ati: “Iyo hari umwana yavutse muri ukwo guharika turagerageza tugasaba uwo yitwa se wiwe ko yomwandikisha imbere y’amategeko akamwemera nk’umwana wiwe ku mugaragaro kandi akiyemeza kumufasha muri vyose”.
Bazirutwabo, umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy’intwaro n’imibano aravuga kandi ko n’abo bagore bemera kuja kubana n’abandi bagabo bazi ko bubatse izabo ari inkwezi z’amarere: “Ubu turiko duhamagarira abubakanye bose kuza kwiyandikisha imbere y’amategeko ariko na ho nyene ni ukubanza gutohoza neza cane kugira ngo tumenye yuko uwo mugabo ata wundi mugore aba afise bari basanzwe bubakanye.”

 

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top