Jimbere

Kirundi French English
UBURIMYI

Ivyo twari dukwiye kumenya ku giterwa c’igiharage

Mu Burundi ibiharage biri mu biterwa birimwa cane ufatiye ku buringanire ibiterwa birimwako. Ikigo ISTEEBU cerekana ko mu mwaka wa 2019, ico giterwa cari carimwe ku buringanire burenga ama hegitari 254.000, hamwe n’umwimbu ungana n’amatoni 406.000.

Igiharage, ni igiterwa gihurumbirwa cane muri Afirika mbere no kw’isi yose. Muri Afirika y’Ubuseruko, canecane mu Burundi no mu Rwanda, umuntu umwe afungura ibiro vyababa 50 ku mwaka, nk’uko bivugwa na Népomuscène Ntukamazina ajejwe ubushakashatsi ku giterwa c’igiharage muri ISABU.

Ico giterwa c’ibiharage rero mwumva gihurumbirwa ukwo, burya camuka muri Amerika y’epfo n’iyo hagati mu ntara zidahanamye cane. Catanguye kurimwa muri Afirika kizanywe n’abazungu bava muri mu gihugu ca Portugal mu ntango z’ikinjana ca 20 (Godderis, 1995).

Birikwije mu ngaburo

Biri mu mfungurwa mbumbarugo y’abarundi itanga ndemamubiri, ntanganguvu, nsanganyangaburo n’ivyunyunyu. Urutete rw’igiharage rurimwo ndemamubiri ku rugero rw’ibice 21%, ntanganguvu 60%. Hakabamwo sanganyangaburo, ivyunyunyu vya Fer na Zinc nk’uko ikigo PABRA, 2005 kijejwe ubushakashatsi ku biharage ku rwego rwa Afirika kivyerekana.

Népomuscène Ntukamazina avuga ko ico giterwa cimbuka cane iyo gitewe kijambere kukabankako ngo biza ubwa gatatu inyuma y’ibitoke hamwe n’ibiterwa vyamira mu kuzimu. Kandi ngo kiradandazwa mu masoko manini manini na matomato mu Burundi, bigatuma cirinjiriza amahera ku miryango y’abarimyi benshi canecane abakenyizi.

Birahura n’intambamyi zituma bitagwira cane…

Naho ico giterwa gifise akamaro kanini, umwimbu waco uracari muto cane. Ivyo bikaba biva ku ngorane z’itituka ry’isindimwa, ihindagurika ry’ibihe, indwara n’udukoko, ikena ry’imbuto zirobanuye hamwe n’ubukene mu miryango y’abarimyi.

Intambamyi zitewe n’indwara akenshi usanga hari iziterwa n’utuzinu, iziterwa na bagiteri hamwe n’iziterwa n’imigera. Hari kandi n’udukoko bita ubunyundo n’ubusazi.

Intambamyiziterwa n’ibindi atari indwara usanga ziva ku buryohe buke bw’isi: ivyunyunyu bike, umururazi, ubukarihe, ihindagurika ry’ibihe n’ugukoresha nabi ubuhinga bwo kurima kijambere.

Ariko kandi hari n’izindi ntambamyi akenshi ziterwa n’amikoro make y’imiryango n’imibereho: ubushobozi buke bwo kugura ibikoresho, gukoresha imbuto zitarobanuye, isi yaga kubera ubwinshi bw’abantu, kudahurumbira ubuhinga bwo kurima kijambere, kutaruhurira isi, ubushobozi buke bwo guhingura umwimbu, kudahurumbira ubuhinga bukoreshwa inyuma y’iyimbura

Rero mu ntumbero yo kugwiza ico giterwa ngira kamaro mu ngo n’imiryango eka no ku magara y’abantu, ikigo c’igihugu ISABU gihamagarira abarimyi, abigisha b’indimo n’abagwizambuto kumenya ubwoko bw’ibiharage birobanuye bwemewe kurimwa mu Burundi, ibiburanga, intara kama ubwoko bwose bwimbukamwo neza hamwe no kumenya uburyo bwo guhangana n’intambamyi zose zizingamika ukugwiza umwimbu.

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top