Jimbere

Kirundi French English
AMAGARA

Imbwa ifyese umuntu, inkurizi zishobora kuba mbi cane

Mushobora kuba musangiye ubuzima, canke mubana munzu canke bigufasha kwirinda abasuma, ariko bitabungabunzwe neza, ibikoko vy’ibitungano biri mubikwiragiza ingwara.

“Ico gihe twari dutunze ubuyabu umunani, twarigeze gusanga akayabu mucumba, rimwe turyamye twaje kwikangura dusanga turyamanye natwo. Kurya wihindukiza ukumva ikintu kikudigadiga kumbe n’akayabu”, ivyo bishikirirwa n’umwigeme twasanze murimwe mu ma karitiye ya Bujumbura.

Arongera ati imbwa ziramoterwa cane. Kumfungurwa hoho bikarenga: “Imbwa yacu no mu gikoni irashikayo, iyo yumvise muriko murabomboranya amasahani. Hari n’igihe tuyirukana ije hanze icungere akarere, ugasanga yasubiye kugaruka.”

Kubwuyo mwigeme, ngo iyo mufise imeza ntoyi mugaterekako imfungurwa ziteguye ziribwa sasita canke mwijoro, musanga nimba ari inyama cumi zateguwe hasigayemwo zitanu : “Ico kitwigisha kudatereka isafuruya aho ubonye iyo utunze ibikoko munzu.” Ati iyo bavuye gufungura batarakaraba, iyo mbwa yabo kenshi irabategera: “Ntivuga iti mpa ariko irakwereka signe ko nayone ishaka gufungura. Hari igihe usanga rero utarakora nico wategerezwa gukora kuriyo mbwa ugasanga yagusimbiyeko.”

Inkurikizi 

Eric Yamuremye, umuhinga muvy’isuku agira ati: “Ibikoko birashobira kuba murugo ariko munzu kenshi ntibirekuriwe.Ingaruka ni nyinshi cane kubera iyo ubanye n’igikoko kirashobora kukwanduza ingwara zijanye navyo.” 

Izo nazo kubwuyo muhinga ni nkakarorero « les zoonoses »ingwara zandukira abantu zivuye kubikoko canke zikava kubantu zandukira ibikoko. Nkubu ubana n’akayabu karashobora kugutera ingwara yo guhema nabi: “Kurya kuntu usanga kaje kugitanda cawe. Hariho nizindi ngwara zijanye n’isuku nyene. Nkakarorero imbwa canke inyabu zirashobora kwanduza imbaragasa kuberako zama zifise izo mbaragasa; iyo rero ivyo bikoko biguma bica kubantu no kubikoresho, zambaragasa ziraheza zikabanduza.”

Uyu muhinga aranahanura ko ivyo bikoko bita les animaux domestiques mugufaransa bitegerezwa kuguma kure y’abantu: “iyo bigumye bija muvyumba vy’abantu, mubikoni bifyeta ibintu, bisigako imicafu, microbes; imigera ishobora kwanduza abantu ingwara nyinshi cane.” 

Ngo kandi ibifungurwa bitegerezwa kubikwa ahantu bidashikirwa nivyo bikoko kubera ko biba bifise imigera haba kumaguru, mukanwa, kubwoya bwavyo n’ahandi. Ati nkakarorero imbwa nyinshi ziragendana imigera y’igwara y’ibisazi naho itaba irwaye iyo ufunguye indya zafyeswe niyombwa, uca wandura iyo ngwara. 

Iyo bishitse, umuntu ategerezwa gutegura izindi mfungurwa, iyo naho wakoze kurivyo bikoko, canke vyagufyese, utegerezwa gukara n’amazi meza n’isabuni kugira uzitire utaronerwa.

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top