Jimbere

Kirundi French English
IMICOKAMA

Urwego nshingwa kirundi mu Burundi, ruza gusubiza ikibanza ciza ururimi kavukire

Urwego nshingwa kirundi rwarongeye kunagurwa mu Burundi kugira rutangure ibikorwa vyo gusubiza akanovera ururimi rwa ba sokuru. Ni ivyashikirijwe kuva kuri uyu wa 23 gushika 25 ndamukiza 2019 mu ruganda rujanye n’umugambi ntunganya ndimi rwatunganijwe n’ubushikiranganji bw’imico kama n’inkino kuri «Centre Suédois» mu Kinindo.

« Hari vyinshi bihagaze kubera ata rwego nshingwa kirundi ruriho ». Bishikirizwa n’umuhinga mu kirundi Ferdinand Mberamihigo Umwigisha muri Kaminuza y’Uburundi mu gisata c’indimi n’imico nyafirika. Uyo muhinga agira ati: «Kuva Uburundi bwikukiye kugeza ubu ntakazinduzi n’imwe y’ikirundi iriho, ivyo bituma umuntu ataronka aho ashobora kuraba insobanuro y’amajambo agoye. Ikindi nta majambo yo kuvuga ibijanye n’ubuhinga ariho n’ibijanye n’ibisomwa vy’ikirundi vyose birahagaze kubera ata rwego nshingwa kirundi (Académie Rundi) ruriho».

Mberamihigo akaba amenyesha ko n’ubwo ibintu bimeze ukwo, hari iteka ry’umwami ryo mu 1962 ryashiraho urwego nshingwa kirundi rwari gukurikirana ikoreshwa ry’ikirundi mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu, ariko urwo rwego rukaba rwagumye mu nyandiko gusa rutigeze ruja ku kivi ngo rutangure ibikorwa.

Inyuma y’imyaka irenga mirongwitanu, mu 2014 akaba ariho hashirwaho itegeko ry’umukuru w’igihugu rigena inagurwa ry’urwego nshingwa kirundi hamwe n’izindi ndimi zikoreshwa aha mu gihugu.

Hitezwe iki ku rwego ntunganya kirundi?

Ferdinand Mberamihigo abandanya amenyesha ko bitumvikana kubona ururimi rw’ikirundi rudatejwe imbere kandi rusanzwe rugira kabiri mu ndimi zifise ikigega c’amajambo menshi ku mugabane wa Afirika inyuma y’igiswahiri.
Akavuga rero ko urwo rwego nshingwa kirundi ruje guha ikibanza ca mbere ikirundi mu mashure no mu bindi bisata vy’ubuzima bw’igihugu, gutunganya inyandiko y’ikirundi imwe ihurirwako na bose, ugucura amajambo mashasha asanzwe atabaho bivanye n’ico bashaka kuvuga mu kirundi, ugushira ikirundi ku rubuga ngurukana bumenyi hamwe no gutunganya kazinduzi zirimwo amajambo mashasha ajanye n’igihe.

Umushingamateka Hilaire Ntahomvukiye agira ati: « Ikirundi kirakwiye kwiganza mu guhanahana amakuru, ubuhinga, ubumenyi mu kibano gutyo umurundi agakurira mu kirundi kikaba ari co kimufasha kumwugururira inzira ku zindi ndimi ». Amenyesha rero ko urwengo nshingwa kirundi ruzoba rujejwe gutezimbere ubwo butunzi bwose ndangakaranga umurundi ashobora kuvuga mu rurimi rwiwe kavukire.

Yongerako kandi ko urwo rwego rwoba ari urw’abahinga bafise umutima ukunda uburundi n’ikirundi, bashobora kwiyumvira ingene bohindura indero mu mashure, bakaraba ingene borera mu kirundi, kandi bakabitegura kuburyo n’icokirundi cokwigishwa mu kirundi kiryoshe.

Ikirundi hamwe n’izindi ndimi

Melchior Ntahonkiriye Umwigisha muri Kaminuza y’Uburundi, na we nyene avuga ko urwego nshingwa kirundi ruzitwararika ikirundi ubwa mbere ariko ruzoraba n’izindi ndimi zikoreshwa ngaha mu burundi.

Melchior Ntahonkiriye Umwigisha muri Kaminuza y’Uburundi, mu gisata c’igifaransa. ©Jimbere Magazine

Agira ati: « Dukikijwe n’ibihugu ngaha hafi eka mbere no kw’isi yose. Ntidukwiye guheba izo ndimi z’abanyamahanga kuko zidufasha kumenyesha ivyo dufise ngaha iwacu kugira abatabizi, kandi batazi n’ururimi rwacu babashe kubimenya». Akamenyesha kandi ko muri uwo mugambi ntunganya ndimi, ubwambere haza ikirundi, hagakurikira icongereza, igifaransa hama igiswahili.

Edouard Ntamatungiro na we akaba ari umuhinga mu kirundi, avuga ko ururimi rw’ikirundi rukwiye gukingirwa n’urwo rwego nshingwa kirundi, hagashirwa ho n’umurwi w’abahinyanyuzi bashobora guhindura inyandiko zanditswe mu ndimi mva mahanga zikakaja mu kirundi rwo rurimi ruhuza zina murundi wese. Yongerako kandi ko ururimi rw’icongereza ruzoshimikwako kuko ari ururimi ruriko rurakoreshwa cane mu buhinga bwa none.

Urwengo nshingwa kirundi, ni igisata gihambaye gitegerezwa gukora c’igenga, kigizwe n’abahinga babunyoye mu kirundi barajwe ishinga n’ugusubiza ikibanza ururimi kavukire. Abahinga mu bijanye n’umugambi wo gutunganya indimi bakabona ko ico gisata cotandukana n’ubushikiranganji bw’imico kama n’inkino bisanzwe bitegekanijwe ko cokukiye kubera yuko urwo rwego ruzoba rufise amabanga menshi ruzitwararika gutyo akaba ari rwo rwokwitunganiriza ibikorwa rudakukiye ikigo c’imico n’akaranga.

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top