Jimbere

Kirundi French English
ISUKU

Zimwe munzu z’ubwiherero zacitse izamagorwa kubigeme

Inzu yose itegerezwa kugira akazu k’ubwiherero. Ariko mubisagara usanga inzu zigera kuri zitanu zisangira ubwiherero bumwe murugo. Isuku ryaho rikagora. Mumashure y’uburaro n’uko. Hari naho inyubako y’utwo tuzu itorohereza abatwinjiramwo. Umwana w’umwigeme abibamwo gute ?

Ntawutariyumva amerewe nabi iyo yinjiye mu bw’iherero butasukuye. Hari n’abantu, igihe bashaka kwihagarika binjiye ahadasa neza bica bihera ntibibe bigikunda ko bakora icabajanyeyo. Abandi birabankira kwihangana bakagira iseseme, bagasohoka batari bwinjire. 

Ku bigeme ho, ingarukambi z’ubwiherero budasukuye zirwizwa kabiri. Sandrine* umwigeme w’imyaka 16 asanzwe aba mu rupangu rwo mu Kamenge ashingatahe ati : « Nka jewe ubwanje, mpora ndwara uturwara two mu bihimba vy’irondoka bita ‘ infections’ kuko utuzu twa surwumwe tujamwo akenshi tuba tudasa neza ».

Ivyago birahererekana …

Utwo tuzu twasurwumwe tutitaweho aho mubona dukwega vyinshi. Isuku rike mu tuzu twa surwumwe riraba intandaro y’indwara zimwe zimwe zo mu bihimbba vy’irondoka. Iyo iyo ndwara ifashe umwigeme, arababara agiye k’umwanda muto kandi ntibibe bikimukundira kwifata. Hari n’igihe bimubera intambamyi yo gutonda kw’ishure. 

Nk’uko muganga Ciza Marlène Kaneza akora muri SaCoDé abivuga, izo ndwara kandi zirava kukubura kw’ibikoresho vy’isuku mu bwiherero. Iyo umwigeme abuze amazi n’isabuni bica vyumvikana ko aca akoresha ibintu vy’ibipapuro. Maze bwabucafu bukabandanya bwegera ibihimba vy’irondoka vyiwe. Arashobora no kuhandurira indwara ziva kw’isuku rike nk’amacinya.

Devote* we yarahaboneye amakuba : « Ndibuka nciga mw’ishure ryisumbuye ry’uburaro, ndi mu butinkanya narabura amazi nka koresha igitambara c’ijipo nambaye ». Aho yabikora kuko yaba yabuze amahera yo kugura twa dukoresho two mu butinyanka. Naho atagwaye, isuku mu butinyanka ni nkenerwa ku magara y’umwigeme. Atagize Imana, arahandurira uturwara duhungabanya amagara yiwe ntabe agikurikira ishure neza.

Mbega agateka k’umwigeme ko ntikoba gahungabanywa ?

Hari n’ikindi gihungabanya ubuzima bw’umwigeme mu kibano igihe akazu k’ubwiherero katikinze bikwiye. Utembereye hirya no hino y’igisagara ca Bujumbura nko mu Kanyosha, Cibitoke, Buterere aho usanga hari abapanze inzu z’amikoro make, utuzu twa surwumwe usanga twubatse nabi, impome zigahakwa guhenuka, imiryango ntibe yugarika. Aho n’igihe udatsanze umuryango utakiriko canke atawo bigeze bashirako. Ivyo bigakwega abana babasore baza kurunguruka bashaka kuraba ubwambure bw’umwigeme yinjiyeyo.

Akazu ka surwumwe kari gakwiye kuba ikibanza umuntu ashitsemwo aruhuka. Eka nticari gikwiye kuba ikibanza co kwanduriramwo indwara. Ariko riho n’ikibanza cokugirira isuku kandi n’agateka k’umwigeme ari mu butinyanka ntigahungabane. Gutyo agakurikirana ivyigwa vyiwe nk’abandi bana babahungu.

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

To Top