Mu gihe abakenyezi barenga igice cabarundi (51%), umuhinga mu bijanye n’imico n’imigenzo, Jean Bosco Manirakiza, ashikiriza ko umukenyezi ari isoko ry’iterambere, haba mu kibano, mu butunzi, mu ndero, mu bice vyose bituma igihugu gishobora gutera imbere, akabona ko umukenyezi ashizwe inyuma kwoba ari ukwihenda cane.

«Nta muntu n’umwe ayobewe uruhara rw’umukenyezi haba mu rugo, mu kibano, eka mbere no ku gihugu.Umukenyezi ni isoko ry’umunezero n’iterambere rirama, ni umuhanuzi mu rugo». Uko niko umwigisha Jean Bosco abona uruhara rw’umukenyezi.Arongera ati: «N’ikimenyamenya mu mvugo y’urupfasoni umukobwa naho yoba atubatse baramwita umukenyezi, ivyo rero bikerekana akamaro bamubonamwo»

Manirambona yiyibagije iyindi myibutsa isubiza inyuma umurundikazi, yashimye kudusigurira umwibutsa usigura uruhara rw’umukenyezi mu mayagwa y’ikirundi «Uwuhusha itunga ahusha umugore», maze mu kubisigura avuga ati: «Umugore mvuga ni uwufise umutima w’ibanga, w’ubwenge, umugore yarezwe,afise umutima umwe nk’umukenke atuma umucance wiwe atunga agatunganirwa, atunganya ivyo mu rugo neza, ni umuhanuzi abereye w’umugabo wiwe, atanga ituze n’itekane mu muryango no mu kibano, ashobora kwereka abandi umurongo urashe w’ubuzima».

Mbega amabanga ntabanduka ya inarugo ni ayahe?

Umukenyezi ni kirumara mw’ibango ry’ubuvyeyi, iyo yagiriwe ibakwe ryo gufasha Imana kurema , amara amezi 9 yibungenze, afise ubuzima mu nda, agerageza kwigenza uko bibereye kugira abungabunge ubuzima bw’umwana ari mu nda, agatoranya ivyo arya ni vyo anywa kugira akingire ico kibondo, ni umurezi.

Umukenyezi aratanga umwimbu, umukenyezi yama ariko araca ku biti no ku mabuye arondera guteza imbere urugo, maze ivyo bikavana n’akazi akora. Ari nk’ukurima, kubungabunga ibitungwa,kubumba, kujisha canke agakora n’ibindi,ni umuzezwa nzu, yitaho ineza y’umuryango, akora ataravye ibihe.

Umukenyezi ni umuhanuzwajambo,umukenyezi arahanura umunega wiwe bakaja inama n’ingingo ku neza y’umuryango, no ku nama abashingantahe barashobora kuraza urubanza kugira baje guhanuza abapfasoni babo,basubira kunama bafise ivyiyumviro birashe.

Ni izihe ntambamyi ku murundikazi?

Imico irabuza abakenyezi agateka kabo kuko akenshi ishingingiye k’ubuzima abantu babayemwo, gutyo umugabo akinyegeza mu mico mu guhohotera umufasha wiwe maze akabuzwa uburenganzira bwo kwishira n’ukwizana. Manirambona agira ati: « Umugabo ntakwiriye kuzirika umugore wiwe ku bera imico kuko nawe yosanga yiziritse, umugore araserukana ingingo mu gukomeza imigambi, mu kwubaka igihugu,…»

Liliane Nshimirimana, Umumenyeshamakuru akaba ari mw’ishirahamwe AFJO abona ko ivyari magera vyageruwe, aho hambere hahise umukenyezi yarafashwe nabi cane,ntiyabonwa co kimwe n’umugabo kuko wamengo nta jambo yogira mu rugo, agira ati : “ Ubu abarundi baratanguye guhindura ingendo barabona ko umugore ari kirumara mu muryango, arafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza no gukora akazi ako ari ko kose haba mu ntwaro eka no mu bikorera ivyabo kuko arashoboye”

Hokorwa iki kugira agateka k’umugore gatere imbere?

Manirambona avuga ko vyose bipfira ku ndero yo kuziko. Abana bakwiye gukura bigishwa ko umuhungu n’umukobwa bangana, bafise uburenganzira bumwe haba mu rugo,mu kibano eka mbere no ku gihugu bakajanwa bose kw’ishure kuko atamwana n’ikinono. Agira ati : “ Igiti kigorogwa kikiri gito. Uguhinduka gutangurira m’ubuto maze buhorobuhoro ugasanga umwana akuranye indero yatojwe maze umuhungu n’umukobwa bagakura bafise imbono imwe y’ubuzima”. Harakwiye kurabwa kandi ko mu mategeko ashingwa canke ahari ko atayabuza umwigeme uburenganzira.

Abagabo barakwiye kubona ko bafise uburenganzira bumwe n’abakenyezi muri vyose maze bagafadikanya kwubaka no guteza imbere igihugu, kanatsinda nta terambere ryoshoboka mu gihe umugore akumiriwe canke asubiye inyuma.

A propos de l'auteur

Articles similaires

Les règles du Forum Jimbere

Le contenu des commentaires et des posts ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur au Burundi. Sont notamment illicites les propos injurieux, racistes, antisémites, appelant à des divisions ethniques, régionales ou à la haine, divulguant des informations relatives à la vie privée d’une tierce personne, utilisant des œuvres protégées par les droits d’auteur (textes, images) sans mentionner la source.
L’Équipe Web de Jimbere se réserve le droit de supprimer tout commentaire susceptible de contrevenir à la présente charte, ainsi que tout post hors-sujet, répété ou promotionnel. Pour la commodité de lecture du Forum, il est interdit de poster un commentaire rédigé en lettres capitales.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Curabitur dolor. Aenean sem, ipsum ut ut consequat. Aliquam vel, fringilla